Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN

Algemeen Voor ieder bezoek aan en gebruik van de website van SALOMON FoodWorld® GmbH gelden onders-taande Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website van SALOMON FoodWorld® GmbH gebruikt. In deze Gebruiks-voorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.
Deze website (exclusief de aan deze website gekoppelde websites) wordt beheerd door SALOMON FoodWorld® GmbH, een rechtspersoon naar Duits recht, ingeschreven in het handelsregister van de lokale rechtbank Aschaffenburg onder nummer 9511 in 63762 Großostheim, Nordring 13. (“SALOMON FoodWorld® GmbH”, "wij", "we", "ons", "onze").

TOEPASSELIJKHEID

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie, aanbevelingen en/of diens-ten die op deze website worden aangeboden (hierna: “Informatie”), stemt u ermee in dat onze Ge-bruiksvoorwaarden van toepassing zijn. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezo-ekers/gebruikers van deze website en de daarop aanwezige Informatie. Als u niet met deze Gebruiks-voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website niet verder te bezoeken of te ge-bruiken. Wij willen u erop wijzen dat deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment, zonder nadere be-richtgeving, kunnen veranderen en adviseren u, als bezoeker en/of gebruiker van deze website, om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig op mogelijke veranderingen na te lezen.

Wilt u een print van de Gebruiksvoorwaarden ontvangen, stuur dan een e-mail met uw adres naar info@salomon-foodworld.com

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE EN WIJZIGINGEN

Toegang tot de website van SALOMON FoodWorld® GmbH wordt op tijdelijke basis verleend en wij behouden ons het recht voor de dienst(en), die wij via onze website verlenen - zonder nader kennis-geving - te staken en gestaakt te houden of aan te passen.

Deze website is ervoor bedoeld 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te zijn. SALOMON FoodWorld® GmbH is echter niet aansprakelijk als deze website om enigerlei reden op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is of de mate van beschikbaarheid niet gerealiseerd wordt. Indien wij dit noodzakelijk achten, kunnen wij de toegang tot de website op-schorten of de website voor onbepaalde tijd sluiten. Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van de website of de hele website af en toe beperken.

U bent ervoor verantwoordelijk alle maatregelen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. U bent er ook voor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot onze website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvo-orwaarden en zich eraan houden.

Wij streven ernaar onze website regelmatig te actualiseren en kunnen de inhoud te allen tijde ve-randeren. Informatie op onze website kan op een bepaald moment verouderd zijn, maar wij zijn ge-enszins verplicht deze te actualiseren.

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoelen verstrekt en is geen advies. SALOMON FoodWorld® GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onbruikbaarheid) van de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door (de overdracht van) virussen of onjuistheden of onvolledigheden in de Informatie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van SALOMON FoodWorld® GmbH. SALOMON FoodWorld® GmbH is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elek-tronische communicatiemiddelen, zoals schade die voortvloeit uit niet, fout of vertraagd afgeleverde op elektronische wijze gecommuniceerde informatie, onderschepping of verandering van op elektro-nische wijze gecommuniceerde informatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor de elektronische communicatie van informatie. Dit tast onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, onze aansprakelijkheid voor een bedriegli-jke voorstelling van zaken of een foutieve voorstelling van fundamentele zaken en eventuele andere aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt niet aan.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners of buttons) naar externe websites. Dit betekent niet automatisch dat SALOMON FoodWorld® GmbH verbonden is aan deze websites of aan de eigenaren daarvan. SALOMON FoodWorld® GmbH is dan ook niet verantwo-ordelijk voor deze andere websites en de daarop vermelde Informatie. SALOMON FoodWorld® GmbH is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites, waarop verwijzingen naar deze website staan of waarnaar verwijzingen op deze website worden gegeven. Onze Privacyverkla-ring en Cookieverklaring zijn niet van toepassing op het eventuele verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via zulke externe websites. Wij raden u aan voor het gebruik van externe websites de daarop van toepassing verklaarde gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen.

PERSOONSGEGEVENS

Op de verwerking van persoonsgegevens is onze Privacyverklaring en Cookieverklaring van toepas-sing. Wij raden u aan onze Privacy- en Cookieverklaring aandachtig door te lezen voordat u persoons-gegevens aan ons verstrekt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij iets anders wordt aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten, op onder andere maar niet uitsluitend teksten, afbeeldingen, beeld-materiaal, geluiden en software eigendom van SALOMON FoodWorld® GmbH en/of aan haar gelie-erde vennootschappen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegestaan een gedeelte van de website te printen of downloaden naar een harde schijf voor persoonlijk, informatief (niet-commercieel) gebruik, mits de inhoud ongewijzigd blijft en de volgende copyright vermelding wordt opgenomen: “© SALOMON FoodWorld® GmbH. Alle rechten voorbehou-den.” Alle overige vormen van gebruik van de website en de daarop beschikbare Informatie, bijvoor-beeld het opslaan of reproduceren van (een gedeelte van) de website van SALOMON FoodWorld® GmbH in een externe website of het aanmaken van links, hyperlinks of deeplinks tussen de website van SALOMON FoodWorld® GmbH en een andere (externe) website, zijn zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SALOMON FoodWorld® GmbH verboden. Commercieel gebruik van
een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken is te allen tijde verboden.

DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE

Informatie die u op deze website uploadt, evenals alle andere activiteiten op deze site:

mogen niet onjuist, foutief of misleidend zijn;
mogen geen toepasselijke wetgeving, regelgeving, licenties of rechten van derden schenden of daar inbreuk op maken;
mogen niet schadelijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, kwetsend of op raciale of etnische gronden aanstootgevend zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden;
mogen geen illegale activiteiten mogelijk maken;
mogen geen seksueel expliciete beelden tonen;
mogen niet aanzetten tot onwettig geweld noch dit promoten;
mogen niet discriminerend zijn op basis van ras, geslacht, huidskleur, geloof, geaardheid, handicap en mogen niet anderszins bij wet verboden zijn;
mogen geen materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken;
mogen geenszins de juiste werking van de website verstoren en mogen niet de beveiliging omzeilen van, zonder toestemming binnendringen in of de werking verstoren van de website of heimelijk een systeem, informatie of persoonsgegevens onderscheppen, hiertoe onbevoegd toegang verschaffen of deze toe-eigenen.
Hierbij verklaart u dat uw eventuele bijdrage aan deze website aan bovenvermelde normen voldoet.

SALOMON FoodWorld® GmbH meldt dergelijke overtredingen of misdrijven aan de betreffende handhavingsinstanties en werkt met die instanties samen door uw identiteit aan deze bekend te ma-ken in geval van (het vermoeden van) een overtreding of misdrijf. Indien een schending van de bo-venstaande voorwaarden wordt geconstateerd, stopt uw recht om gebruik te maken van onze web-site onmiddellijk.

SALOMON FoodWorld® GmbH heeft het recht om zonder nadere kennisgeving informatie, materia-len of berichten te verwijderen die u op onze website plaatst, indien deze informatie, berichten of dit materiaal naar onze mening niet voldoen aan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde normen ten aanzien van de inhoud van de website.

VRIJWARING

Hierbij verklaart u SALOMON FoodWorld® GmbH te zullen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle eventuele rechtsgedingen, vorderingen en aansprakelijkstellingen gericht tegen SALOMON FoodWorld® GmbH als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de door u verstrekte informa-tie, materialen of berichten op onze website, die de (intellectuele eigendoms-)rechten schenden van een derde of die anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

NIETIGHEID

Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan blijft het rester-ende gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Het nietige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden zal worden vervangen door geldige bepalingen die rechtskracht hebben en die zoveel mogelijk overeenkomen met de bepalingen van het nietige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Duitse recht van toepassing. Eventuele geschillen die vo-ortvloeien in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder begrepen geschillen met betrek-king tot het bestaan en de geldigheid ervan, de enige bevoegde rechtbank is de locatie van de exploitant.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van uw bezoek en het ge-bruik van deze website, neem dan contact met ons op via info@salomon-foodworld.com of per brief naar SALOMON FoodWorld® GmbH, Nordring 13, 63762 Großostheim.

Contact

Heeft u vragen over het assortiment of heeft u hulp nodig?