Gegevensbescherming

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens door SALOMON FoodWorld® GmbH en/of haar dochterondernemingen (“SALOMON FoodWorld® GmbH”) worden verzameld, voor welke doeleinden dat wordt gedaan, hoe de persoonsgegevens worden gebruikt, ge-raadpleegd, openbaar gemaakt of anderszins verwerkt en beschermd.

Persoonsgegevens zijn afzonderlijke opgaven van een persoonlijke of zakelijke verhouding van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren direct persoonsgebonden opgaven, zoals uw voor- en achternaam, maar ook dergelijke gegevens, die in combinatie met andere opgaven ertoe kunnen leiden, dat u als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden, zoals bijv. uw telefoonnummer.

TOEPASSELIJKHEID

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die door SALOMON FoodWorld® GmbH worden verzameld tijdens de interacties tussen u en SALOMON FoodWorld® GmbH in verband met de diensten die zij aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot alle offline en online gegevens-verzamelingen van alle persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt deel uit van de Gebruikers-voorwaarden van de website van SALOMON FoodWorld® GmbH.

KINDEREN

De website van SALOMON FoodWorld® GmbH en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn ge-bouwd voor gebruik door volwassenen. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je de voorwaarden van deze Privacyverklaring bespreken en toestemming verkrijgen van jouw ouder/voogd en er zeker van zijn dat je de inhoud hiervan begrijpt en accepteert. Als wij ontdekken dat wij persoonsgegevens heb-ben verwerkt van minderjarigen zonder toestemming van een ouder/voogd terwijl deze toestemming vereist was, zullen deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een leeftijdscontrole.

GEGEVENSGEBRUIK BIJ EEN SOLLICITATIEPROCEDURE

Wij verwerken persoonsgegevens van u voor uw sollicitatie voor een arbeids- of opleidingsverhouding, voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over de reden van een dergelijke verhouding. Rechtsgrond is daarbij § 26 lid 1 juncto lid 8 p. 2 AVG.

Verder kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken, voor zover dit noodzakelijk is ter voorkoming van het uitoefenen van wettelijke rechten uit de sollicitatieprocedure tegen ons. Rechtsgrond is daarbij Art. 6 lid 1 sub f AVG, de gegronde interesse is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Algemene wet inzake gelijke behandeling.

Voor zover er een arbeidsverhouding komt tussen u en een onderneming van het concern, kunnen wij volgens § 26 lid 1 AVG de reeds van u ontvangen persoonsgegevens gebruiken met het oog op de arbeids- of opleidingsverhouding of voor het uitoefenen of de naleving van de uit een wet of tariefcontract, een bedrijfs- of dienstovereenkomst (collectieve overeenkomst) voortkomende rechten en plichten van de belangenbehartiging van de werknemers.

Wij verwerken gegevens, die in verband staan met uw sollicitatie. Dat kunnen algemene gegevens zijn over uw persoon (bijv. naam, adres, contactgegevens), opgaven over uw beroepskwalificatie en schoolopleiding of opgaven over een beroepsmatige verdere opleiding of andere opgaven, die u ons geeft in verband met uw sollicitatie. Voor het overige kunnen wij door u openbaar toegankelijk gemaakte, beroepsmatige informatie verwerken, zoals bijvoorbeeld een profiel bij professionele Social Media netwerken.

Wij slaan uw persoonsgegevens op, zolang dit noodzakelijk is voor de beslissing over uw sollicitatie. Voor zover een arbeidsverhouding tussen u en ons niet tot stand komt, kunnen wij bovendien nog gegevens verder opslaan, voor zover dat noodzakelijk is als verdediging tegen mogelijke wettelijke rechten. Daarbij worden de sollicitatiebescheiden zes maanden na de bekendmaking van het besluit tot afzegging gewist, voor zover er niet een langere opslagtijd noodzakelijk is op grond van geschillen.

Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens is niet wettelijk noch contractueel voorgeschreven, noch bent u verplicht de persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens is echter noodzakelijk voor het sluiten van een contract voor een arbeids- of opleidingsverhouding met ons. Dat betekent dat wanneer u ons geen persoonsgegevens bij een sollicitatie beschikbaar stelt, zullen wij geen arbeids- of opleidingsverhouding met u aangaan.

Er vindt geen geautomatiseerde beslissing in een afzonderlijk geval in de zin van Art. 22 AVG plaats, dat wil zeggen dat de beslissing over uw sollicitatie niet uitsluitend berust op een geautomatiseerde verwerking.

Gebruik van gegevens bij online bestellingen

U hebt de mogelijkheid om producten te kopen in onze Non-Food-Shop. Bij een bestelling verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

U hebt de mogelijkheid om producten te kopen in onze Non-Food-Shop. Bij een bestelling verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
Wij gebruiken de gegevens voor de afhandeling van de bestelling, d.w.z. versturen van de producten, versturen van de rekening, evt. voor de verwerking van een retour. Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 lid 1 sub b AVG.
Het beschikbaar stellen van de gegevens is niet wettelijk verplicht, voor de afhandeling van de bestelling echter dringend noodzakelijk. Dat betekent dat, als u geen persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, wij geen contract met u kunnen sluiten.
Voor zover u toegestemd hebt dat uw gegevens in een klantenaccount gezet worden, worden de gegevens bij ons opgeslagen.
Anders worden uw gegevens na het voldoen aan het contract gewist, voor zover er geen verdergaande wettelijke bewaartermijn bestaat.

Gebruik van gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief registreren wij uw gebruiksgedrag in de nieuwsbrieven. De analyse van het gebruiksgedrag omvat daarbij welke links, afbeeldingen etc. u oproept. Daarbij worden uw naam en e-mailadres ingedeeld bij gepersonaliseerde gebruiksprofielen om reclame, in het bijzonder in de vorm van nieuwsbrieven, beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en het reclameaanbod te verbeteren. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief. Voor de opzegging kunt u een e-mail aan info@salomon-mail.de schrijven of op een andere manier contact met ons opnemen, bijvoorbeeld telefonisch of per post.

Stamgegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief zijn:

Voor- en achternaam
E-mailadres

De aanbieder verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens.

GEGEVENSGEBRUIK BIJ HET GEBRUIK VAN DE LIVE-CHAT FUNCTIE

De aanbieder verzamelt gegevens op zijn website met behulp van de technologieën van Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Duitsland (https://www.userlike.com) in verband met de Live-Chat van Live-Zille en slaat deze op. Met deze gegevens worden met het gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen gemaakt. Deze dienen voor het analyseren van het bezoekersgedrag en worden beoordeeld voor de verbetering en aangepaste vormgeving van het aanbod van de aanbieder. De Chat gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en waarmee een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk is. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van <SALOMON FoodWorld® GmbH> overgedragen en daar opgeslagen. Het bedrijf zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapportages samen te stellen over de websiteactiviteiten. De cookies worden standaard na 90 dagen gedeactiveerd.

U kunt de installatie van de cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browser software; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Bij het gebruik van de Live-Chat functie moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor de gegevensverzameling en -opslag door <SALOMON FoodWorld® GmbH>.

Bestandsgegevens bij het gebruik van de Live-Chat functie zijn:

Voor- en achternaam
E-mailadres

WhatsApp

We gebruiken WhatsApp via Userlike. Met dit hulpmiddel kunt u rechtstreeks via WhatsApp contact met ons opnemen. Via de Userlike interface komen alle gesprekken met klanten - of ze nu via de website, mobiel of via Messenger binnenkomen - samen op een centrale en uniforme interface.

Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u SALOMON FoodWorld® toestemming om via WhatsApp contact met u op te nemen. Door WhatsApp te gebruiken, stemt u ermee in dat uw gegevens buiten de EU in de VS worden verwerkt en opgeslagen.

In het kader van het gebruik van WhatsApp verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • Mobiel telefoonnummer

GEGEVENSGEBRUIK BIJ HET GEBRUIK VAN HET CONTACTFORMULIER

De aanbieder stelt op zijn website een contactformulier ter beschikking. Via deze kunnen diverse aanvragen direct aan de aanbieder doorgegeven worden.

Bestandsgegevens bij het gebruik van het contactformulier zijn:

Aanhef (verplicht veld)
Voor- en achternaam (verplicht veld)
Adres
E-mailadres (verplicht veld)
Telefoonnummer
De aanbieder verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens, voor zover ze nodig zijn voor de naleving/afhandeling van de in het contactformulier gegeven berichten/aanvragen enz.

Voor de versleuteling van de door u doorgegeven gegevens tussen uw computer of mobiele toestel en de server van de aanbieder gebruikt de aanbieder een SSL-veiligheidssysteem.

U moet uitdrukkelijk toestemming geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

GEBRUIKSGEGEVENS (LOG FILES)

De aanbieder verzamelt en gebruikt de volgende gebruiksgegevens:

Naam van de opgeroepen website, resp. URL
Datum en tijd van de oproep
Toegangsstatus/http-statuscode
Overgedragen hoeveelheid gegevens
Website, via welke de aanvraag komt
Browsersoftware en softwareversie
Bedrijfssysteem en zijn gebied
IP-adres
Toevalsgegenereerde sleutelnummers van de cookies resp. de sessie
Deze gegevens worden alleen verzameld voor de statistische evaluatie. Het doorgeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

Betaalmethoden/betalingsdienstaanbieder

In onze Non-Food-Shop bieden wij betaalmethoden via derden/dienstaanbieders aan.
U kunt kiezen tussen
PayPal
Directe overmaking
Betaling per credit card via Stripe.

Wij wijzen u er op dat het hier gaat om externe aanbieders en dat hun gebruiksvoorwaarden en bepaling inzake de gegevensbescherming van toepassing zijn.

PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE
Directe overmaking: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/
Betaling per credit card Stripe: https://stripe.com/de/privacy

Hoefler& Co. Webfonts

Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde webfonts, die beschikbaar gesteld worden door Hoefler& Co. (typography.com). Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Hoefler& Co. (typography.com). Hiermee neemt Hoefler& Co. er kennis van dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van de Hoefler& Co. webfonts gebeurt in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van onze online aanbiedingen. Dat vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Indien uw browser webfonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Hoefler& Co. Webfonts vindt u op typography.com/home/cloud-terms.php en in de privacyverklaring van Hoefler& Co.: typography.com/home/privacy.php

SOCIAL PLUG-INS

Op onze website worden zogenaamde social plug-ins („Plug-ins“) gebruikt van de sociale netwerken Facebook, Instagram en YouTube. Deze diensten worden geëxploiteerd door de bedrijven Facebook Inc., Instagram LLC. en YouTube LLC.

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

Een plug-in is een software-uitbreiding, die door een softwaretoepassing, in dit geval de browser, tijdens zijn looptijd ontdekt en geïntegreerd kan worden om de functionaliteit ervan uit te breiden.

Voor zover u een pagina met een van deze plug-ins oproept, maakt deze plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de server van Facebook, Instagram of YouTube, waardoor de inhoud van de plug-in weer naar uw browser doorgegeven en door deze geïntegreerd wordt in de weergegeven website. Door de integratie van de plug-ins krijgt de aanbieder de informatie, dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website opgeroepen heeft, ook als u geen profiel bezit of niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een server van de desbetreffende aanbieder in de USA en daar opgeslagen. Omdat deze overdracht direct geschiedt, worden wij niet in kennis gesteld van de doorgegeven gegevens. Voor zover u tijdens het bezoek aan onze website via uw persoonlijke gebruikersaccount ingelogd bent bij Facebook, kan een van de bovengenoemde sociale media het websitebezoek bij deze account indelen, zodoende wordt deze informatie persoonsgebonden. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend, als u de plug-ins gebruikt (bijv. ‚vind ik leuk‘) of commentaar geeft. Voor zover u ingelogd bent en een desbetreffende button activeert, wordt deze informatie bovendien openbaar gemaakt in het sociale netwerk en worden uw contacten weergegeven.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, kunt u vinden in de aanwijzingen voor gegevensbescherming van de aanbieder. De aanwijzingen voor gegevensbescherming van Facebook (https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) en YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) geven informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling door Facebook en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens aldaar en uw desbetreffende rechten, zoals ook instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer. Als u de directe gegevensoverdracht in uw Facebook gebruikersaccount wilt voorkomen, adviseren wij u onze pagina’s alleen te bezoeken zolang u niet aangemeld bent bij Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook, Instagram en YouTube de via uw websitebezoek verzamelde gegevens direct indeelt bij uw profiel bij de desbetreffende dienst, moet u zich voor uw eerste bezoek aan onze website uitloggen bij de desbetreffende dienst. U kunt het laden van de plug-ins ook met Add-Ons voor uw browser compleet verhinderen, bijv. met een Script-Blocker.

COOKIEVERKLARING

Wanneer u de website van SALOMON FoodWorld® GmbH bezoekt, gebruiken wij cookies om telkens als er interactie tussen u en ons plaatsvindt bepaalde soorten informatie op te slaan, zoals het aantal bezoeken aan de website, hoe lang u op de website bent en welke pagina's u bekijkt op de website, uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres en internetdomein.

Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestandjes die wij naar uw internetbrowser sturen, die de cookie vervolgens op de vaste schijf van uw computer opslaat, waardoor wij u bij uw volgende bezoek aan onze website kunnen herkennen. Wij verzamelen de hierboven genoemde informatie om het gebruik van onze website te monitoren, u te voorzien van een website en een dienst die bij uw interesses past en om u informatie over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten, die aansluit op uw interesses, te sturen.

Soorten cookies

Sessiecookies

Het content managementsysteem (“CMS”) van deze website, Contao, plaatst een cookie om uw sessie bij te houden en zo de werking van het CMS voor u te optimaliseren. Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”), als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De dienst gebruikt „cookies“ – tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie worden in de regel naar een server van Google in de USA gezonden en daar opgeslagen.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de "anonymizeIp ()", waardoor IP-adressen worden ingekort. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Via onze website wordt als onderdeel van de „Analytics“-dienst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. („Google“) geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om daar in de vorm van berichten iets over te vernemen, zoals hoe onze website door de bezoekers gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies in het kader van Matomo

Met uw toestemming gebruiken wij de opensourcesoftware Matomo voor de statistische analyse en evaluatie van het gebruik van de website. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van cookies. De hierdoor verkregen informatie over het gebruik van de website wordt uitsluitend naar onze servers overgedragen en in pseudonieme gebruiksprofielen samengevoegd. Wij gebruiken de gegevens voor de analyse van het gebruik van de website. De geregistreerde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
De IP-adressen worden geanonimiseerd (IP Masking), zodat ze niet aan individuele gebruikers kunnen worden gekoppeld.
De verwerking van gegevens vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, zin 1, punt a AVG. Hiermee dienen wij ons gerechtvaardigde belang bij het optimaliseren van onze website voor een betere presentatie naar buiten toe.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de cookies in uw browser te wissen of uw privacyinstellingen te wijzigen.

Gebruik van cookies als onderdeel van Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De gegevensverwerking heeft tot doel de analyse van deze website en haar bezoekers. Voor dit doeleinde worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Er kunnen cookies worden gebruikt. De webanalysetool Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met geanonimiseerde IP-adressen). Hierdoor wordt een log gemaakt van muisbewegingen en klikken met de bedoeling individuele websitebezoeken willekeurig opnieuw af te spelen en hieruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De met Mouseflow verzamelde gegevens worden zonder aparte toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, f) AVG vanuit het legitieme belang bij directe klantcommunicatie en bij het op de behoeften afgestemde ontwerp van de website. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, f AVG. Om dit te doen, kunt u de opname op alle websites die Mouseflow gebruiken voor de browser die u momenteel gebruikt globaal deactiveren via de volgende link: https://mouseflow.de/opt-out/

Blokkeren van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt als u een cookie ontvangt of dat het ontvangen van cookies geweigerd wordt. Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De manier waarop u dit kunt doen, hangt af van de internetbrowser die u gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat bepaalde delen van de website van SALOMON FoodWorld® GmbH niet of niet optimaal zullen functioneren, indien u ervoor kiest om cookies te blokkeren.

Let wel: het is mogelijk dat u dan niet meer alle mogelijkheden van onze website kunt gebruiken. De cookies worden verzameld via de server van SALOMON FoodWorld® GmbH. Het opslaan en overdragen van uw gegevens via internet wordt beveiligd door middel van de momenteel gebruikelijke technieken.

Verder kunt u door een browser plug-in verhinderen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. gezonden en door Google Inc. gebruikt wordt. Met de volgende link komt u bij de desbetreffende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Ook verhindert u met een klik op deze link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl), dat Google Analytics binnen deze website gegevens van u registreert. Met de klik op bovenstaande link download u een „Opt-Out-cookie“. Uw browser moet de opslag van cookies hiervoor dus in principe toestaan. Als u uw cookies regelmatig wist, is het opnieuw op de link klikken bij elk bezoek aan deze website noodzakelijk.

Hier vindt u meer informatie over het gegevensgebruik door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Het verwijderen van cookies

Na het bezoek aan de website van SALOMON FoodWorld® GmbH kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen.

MATERIAAL OP ONZE WEBSITE UPLOADEN

Indien u ongevraagd ideeën, informatie en/​of materialen in de vorm van onder andere maar niet uitsluitend tekst, afbeeldingen, geluiden of software (“Materiaal”) op deze website plaatst, uploadt of per e-mail of anderszins naar SALOMON FoodWorld® GmbH stuurt, heeft SALOMON FoodWorld® GmbH het volledige recht dit Materiaal kosteloos en ongelimiteerd te gebruiken, te kopiëren, distribueren en/​of commercieel te exploiteren en is SALOMON FoodWorld® GmbH niet gehouden aan enige geheimhoudingsverplichting ten aanzien van dit Materiaal. SALOMON FoodWorld® GmbH heeft het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat het materiaal dat u op onze website hebt geplaatst of geüpload, inbreuk maakt op enig aan deze derden toekomend recht, zoals intellectuele eigendomsrechten of op het recht op privacy.

UW RECHTEN

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u het recht om SALOMON FoodWorld® GmbH te verzoeken om rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de uw persoonsgegevens betreffende verwerking. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@salomon-mail.de onder vermelding van uw naam, indien van toepassing de bedrijfsnaam, en adres. Door het indienen van het verzoek tot inzage verklaart u dat u de rechthebbende van de persoonsgegevens bent, waarin u inzage verzoekt.

U kunt op elk ge­wenst mo­ment de door u aan SALOMON FoodWorld® GmbH ver­leen­de toe­s­tem­ming voor het ver­wer­ken van uw per­so­ons­ge­ge­vens in­trek­ken. Het in­trek­ken van de toe­s­tem­ming laat de recht­ma­tig­heid van de ver­wer­king op ba­sis van de toe­s­tem­ming vóór in­trek­king daar­van, on­ver­let. Mocht u on­ver­ho­opt een klacht heb­ben over de ver­wer­king van per­so­ons­ge­ge­vens door SALOMON FoodWorld® GmbH, dan heeft u het recht deze klacht in te die­nen bij de toezichthoudende au­to­ri-teit, te we­ten de Au­to­rit­eit Per­so­ons­ge­ge­vens.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beveiligen en beschermen. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken of behandelen eisen wij dat zij dit ook doen.

GEKOPPELDE SITES

Onze websites kunnen verwijzingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en andere derden. Als u een verwijzing naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid kennen en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid alvorens uw persoonsgegevens op te geven op deze websites.

VERANDERINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Alle eventuele toekomstige wijzigingen die wij doorvoeren in onze Privacyverklaring, worden op deze website gepubliceerd.

CONTACT

Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en/​of informatieverzoeken. Gelieve deze te verzenden naar info@salomon-mail.de onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres. Indien uw vraag moet worden beantwoord door medewerkers buiten de EER die voor SALOMON FoodWorld® GmbH of voor een van onze leveranciers werken, is het mogelijk dat de gegevens die wij over u verzamelen moeten worden doorgestuurd naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Contact

Heeft u vragen over het assortiment of heeft u hulp nodig?