Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (also avaiable in Englisch below)

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov špecifikuje typy osobných údajov, ktoré spoločnosť SALOMON FoodWorld® GmbH a/alebo jej pridružené spoločnosti ("SALOMON FoodWorld® GmbH") zhromažďujú, keď navštívite webovú stránku www.salomon-foodworld.com, účely, na ktoré sa tieto údaje zhromažďujú, a spôsob, akým sa osobné údaje používajú, prezerajú, zverejňujú alebo inak spracúvajú a chránia.

Osobné údaje sú individuálne informácie o osobných alebo faktických okolnostiach konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem priamo osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, ale aj údaje, ktoré v spojení s inými informáciami môžu viesť k vašej identifikácii ako fyzickej osoby, napríklad vaše telefónne číslo.

Spoločnosť SALOMON FoodWorld® GmbH zaručuje, že pri spracovaní osobných údajov bude dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.
Použiteľnosť
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť SALOMON FoodWorld® GmbH zhromažďuje v priebehu interakcie medzi spoločnosťou SALOMON FoodWorld® GmbH a vami v súvislosti so službami ponúkanými spoločnosťou SALOMON FoodWorld® GmbH, čo zahŕňa okrem iného všetky záznamy osobných údajov zhromažďovaných offline a online. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou podmienok používania webovej stránky SALOMON FoodWorld® GmbH.

Deti

Webové stránky spoločnosti SALOMON FoodWorld® GmbH a jej pridružených spoločností sú určené pre dospelých. Ak máte menej ako 16 rokov, musíte sa o podmienkach týchto zásad ochrany osobných údajov poradiť s rodičom/opatrovníkom a uistiť sa, že ich obsahu rozumiete a súhlasíte s ním. Ak zistíme, že sme spracúvali osobné údaje neplnoletých osôb bez súhlasu rodiča/opatrovníka, hoci sa takýto súhlas vyžadoval, tieto osobné údaje čo najskôr vymažeme. Vaše osobné údaje môžeme použiť na účely overenia veku.

Používanie údajov v aplikačných postupoch

Spracúvame vaše osobné údaje na účely vašej žiadosti o pracovný pomer alebo školenie, ak je to potrebné na rozhodnutie o nadviazaní takéhoto vzťahu. Právnym základom je § 26 ods. 1 v spojení s ods. 8 druhou vetou BDSG.

Okrem toho môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na obhajobu uplatnených právnych nárokov voči nám vyplývajúcich z procesu podania žiadosti. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO; oprávneným záujmom je napríklad povinnosť poskytnúť dôkazy v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

Ak medzi vami a spoločnosťou v skupine vznikne pracovnoprávny vzťah, môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré sme od vás už dostali, na účely pracovnoprávneho vzťahu alebo vzťahu vzdelávania alebo na účely výkonu alebo plnenia práv a povinností zastupovania zamestnancov vyplývajúcich zo zákona alebo kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (kolektívna zmluva) v súlade s článkom 26 ods. 1 BDSG.

Spracúvame údaje súvisiace s vašou žiadosťou. Môžu to byť všeobecné osobné údaje (napr. meno, adresa, kontaktné údaje), informácie o vašej odbornej kvalifikácii a školskom vzdelaní alebo informácie o ďalšom odbornom vzdelávaní alebo iné informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou žiadosťou. Okrem toho môžeme spracúvať informácie týkajúce sa zamestnania, ktoré ste zverejnili, napríklad profil na profesionálnych sociálnych sieťach.

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na prijatie rozhodnutia o vašej žiadosti. Pokiaľ medzi vami a nami nevznikne pracovný pomer, môžeme údaje uchovávať aj po jeho skončení, pokiaľ je to potrebné na obranu proti prípadným právnym nárokom. V takom prípade sa dokumenty žiadosti vymažú šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia o zamietnutí, pokiaľ sa nevyžaduje dlhšie obdobie uchovávania z dôvodu právnych sporov.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonom ani zmluvou vyžadované, ani nie ste povinní osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy o pracovnom pomere alebo o školení s nami. To znamená, že ak nám pri uchádzaní sa o zamestnanie neposkytnete svoje osobné údaje, neuzavrieme s vami pracovný pomer ani školenie.

V jednotlivých prípadoch nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle článku 22 DSGVO, t. j. rozhodnutie o vašej žiadosti nie je založené výlučne na automatizovanom spracovaní.

Používanie údajov pre online objednávky

V našom obchode s nepotravinovým tovarom máte možnosť zakúpiť si tovar. Pri zadávaní objednávky zhromažďujeme tieto osobné údaje:

Pozdrav
Priezvisko a meno
Adresa
E-mailová adresa
Prípadné telefónne číslo
Prípadne iná adresa doručenia
Údaje používame na účely spracovania objednávky, t. j. odoslanie tovaru, odoslanie faktúry, v prípade potreby na spracovanie vrátenia tovaru. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO.
Poskytnutie údajov nie je zo zákona povinné, ale je absolútne nevyhnutné na spracovanie objednávky. To znamená, že ak nám neposkytnete osobné údaje, nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu.
Ak ste súhlasili s prenosom vašich údajov do zákazníckeho účtu, údaje budú uložené u nás.
V opačnom prípade budú vaše údaje vymazané po splnení zmluvy, pokiaľ sa neuplatňuje ďalšia zákonná lehota na uchovávanie.

Používanie údajov na registráciu do informačného bulletinu

Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, poskytovateľ používa zadanú e-mailovú adresu na vlastné reklamné účely, kým sa z odberu noviniek neodhlásite. Možnosť zaregistrovať sa na odber noviniek nájdete okrem iného v kontaktnom formulári poskytovateľa. Odber môžete kedykoľvek zrušiť. Ak sa chcete odhlásiť z odberu noviniek, môžete poslať e-mail na adresu info@salomon-mail.de alebo kontaktovať poskytovateľa iným spôsobom, napr. poštou alebo telefonicky.

Inventárne údaje pri registrácii na odber noviniek sú:

Pozdrav
Meno a priezvisko
Adresa
E-mailová adresa
Poskytovateľ zhromažďuje a používa tieto osobné údaje.

Používanie údajov pri používaní funkcie živého chatu:

Využívanie údajov pri používaní funkcie živého chatu:
Poskytovateľ zhromažďuje údaje na svojej webovej stránke pomocou technológií spoločnosti Userlike UG , Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnom, Nemecko (https://www.userlike.com/de/) v súvislosti so živým rozhovorom Userlike a ukladá ich za predpokladu, že chat vykonávate v "nepovinnom režime prihlásenia". Z týchto údajov sa pomocou pseudonymov vytvoria profily používania. Tie sa používajú na analýzu správania návštevníkov a vyhodnocujú sa na účely zlepšenia a dopytovo orientovaného návrhu ponuky poskytovateľa. Chat používa takzvané "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti SALOMON FoodWorld® GmbH v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality a na zostavenie správ o činnosti webovej lokality. Súbory cookie sa štandardne deaktivujú po 90 dňoch.
Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Údaje o zásobách pri použití funkcie živého chatu sú:

 • Meno a priezvisko
 • e-mailová adresa

Ak použijete funkciu živého chatu bez registrácie, neuložia sa žiadne údaje. Údaje poskytnuté počas chatu sa spracúvajú len počas prebiehajúceho chatu s cieľom vybaviť vašu žiadosť.

Použitie údajov pri použití kontaktného formulára:

Poskytovateľ poskytuje kontaktný formulár na svojej webovej stránke. Pomocou nej môžete posielať rôzne otázky priamo poskytovateľovi.

Inventárne údaje pri použití kontaktného formulára sú:

Pozdrav (povinné pole)
Meno a priezvisko (povinné pole)
Adresa
E-mailová adresa (povinné pole)
Telefónne číslo
Poskytovateľ zhromažďuje a používa tieto osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na splnenie/ukončenie správy/dotazu atď. zaslaného v kontaktnom formulári.
Poskytovateľ používa bezpečnostný systém SSL na šifrovanie údajov, ktoré prenášate medzi počítačom alebo mobilným zariadením a serverom poskytovateľa.
So spracovaním svojich osobných údajov musíte výslovne súhlasiť.

Údaje o používaní (súbory denníka)

Poskytovateľ zhromažďuje a používa tieto údaje o používaní:

 • Názov vyhľadanej webovej lokality alebo adresa URL

 • Dátum a čas prístupu

 • Stav prístupu/stavový kód http

 • Množstvo prenesených údajov

 • Webové sídlo, z ktorého žiadosť pochádza

 • Softvér prehliadača a verzia softvéru

 • Operačný systém a jeho rozhranie

 • IP adresa

 • Náhodne vygenerované číslo kľúča súboru cookie alebo relácie

Tieto údaje sa zhromažďujú len na účely štatistického vyhodnotenia. Neposkytuje sa tretím stranám na komerčné ani nekomerčné účely.

WhatsApp

Používame aplikáciu WhatsApp prostredníctvom služby Userlike. Tento nástroj vám umožňuje kontaktovať nás priamo cez WhatsApp. Prostredníctvom rozhrania Userlike sa všetky konverzácie so zákazníkmi - bez ohľadu na to, či sú prijímané prostredníctvom webovej stránky, mobilného telefónu alebo Messengeru - zbiehajú v centrálnom a jednotnom rozhraní.

Keď nás kontaktujete, dávate súhlas spoločnosti SALOMON FoodWorld®, aby vás kontaktovala prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Používaním aplikácie WhatsApp súhlasíte so spracovaním a uložením svojich údajov mimo EÚ v USA.

V rámci používania aplikácie WhatsApp zhromažďujeme tieto osobné údaje:

 • Číslo mobilného telefónu

Platobné metódy/poskytovatelia platobných služieb:

V našom obchode s nepotravinovým tovarom ponúkame spôsoby platby prostredníctvom tretích strán/poskytovateľov služieb.
Môžete si vybrať medzi
PayPal
Okamžitý bankový prevod
Platba kreditnou kartou prostredníctvom služby Stripe.

Radi by sme upozornili, že ide o externých poskytovateľov a že platia ich podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov.

PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_EN
Okamžitý bankový prevod: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/
Platba kreditnou kartou Stripe: https://stripe.com/de/privacy

Hoefler & Co. Webové fonty:
Táto stránka používa na jednotné zobrazenie písma tzv. webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Hoefler & Co. (typography.com) na jednotné zobrazenie písiem. Keď vyvoláte stránku, prehliadač načíta potrebné webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma správne zobrazovali.

Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Hoefler & Co. (typography.com) servery. Spoločnosť Hoefler & Co. tak získa vedomosť o tom, že sa používa vaša IP adresa. zistí, že vaša IP adresa bola použitá na prístup na našu webovú stránku. Použitie spoločnosti Hoefler & Co. Webfonts je v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, použije sa štandardné písmo z vášho počítača.

Ďalšie informácie o spoločnosti Hoefler & Co. Webové písma nájdete na stránke typography.com/home/cloud-terms.php a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Hoefler & Co.: typography.com/home/privacy.php.

Sociálne pluginy:

Na našej webovej stránke sa používajú takzvané sociálne pluginy (ďalej len "pluginy") sociálnych sietí Facebook, Instagram a Youtube. Tieto služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc, Instagram LLC. A spoločnosť Youtube LLC.
Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Instagram prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Spoločnosť Youtube prevádzkuje spoločnosť Youtube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Zásuvný modul je softvérové rozšírenie, ktoré môže byť objavené a integrované softvérovou aplikáciou, v tomto prípade prehliadačom, počas jej behu s cieľom rozšíriť jej funkcie.
Ak vyvoláte stránku s jedným z týchto doplnkov, tento doplnok vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a servermi spoločností Facebook, Instagram alebo YouTube, ktoré následne prenesú obsah doplnku do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje do zobrazenej webovej stránky. Integráciou zásuvných modulov získajú poskytovatelia informácie o tom, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej lokality, aj keď nemáte profil alebo nie ste prihlásený. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) prenáša váš prehliadač priamo na server príslušného poskytovateľa v USA a ukladá ich tam. Keďže tento prenos je priamy, o prenášaných údajoch nemáme žiadnu vedomosť. Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení na Facebooku prostredníctvom svojho osobného používateľského účtu, jedno z uvedených sociálnych médií môže priradiť návštevu webovej stránky k tomuto účtu, čím sa tieto informácie stanú osobne identifikovateľnými.
To isté samozrejme platí, ak používate doplnky (napr. "páči sa mi to") alebo uverejňujete komentáre. Ak ste prihlásení a kliknete na príslušné tlačidlo, tieto informácie sa zverejnia aj v sociálnej sieti a zobrazia sa vašim kontaktom.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v oznámeniach poskytovateľov o ochrane údajov. V oznámeniach o ochrane osobných údajov spoločností Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) a Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en) nájdete informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov spoločnosťou Facebook, ako aj o ďalšom spracúvaní a používaní vašich údajov a o vašich právach v tejto súvislosti, ako aj o možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia. Ak sa chcete vyhnúť priamemu prenosu údajov do svojho používateľského konta na Facebooku, odporúčame vám, aby ste naše stránky navštevovali len vtedy, keď nie ste prihlásení na Facebooku.

Ak nechcete, aby Facebook, Instagram a YouTube priamo priradili údaje zhromaždené prostredníctvom vašej prítomnosti na webe k vášmu profilu v príslušnej službe, musíte sa pred prvou návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušnej služby. Načítaniu zásuvných modulov môžete tiež úplne zabrániť pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napr. pomocou blokátora skriptov.

Vyhlásenie o súboroch cookie

Keď navštívite webovú lokalitu spoločnosti SALOMON FoodWorld® GmbH, používame súbory cookie na ukladanie určitých informácií pri každej vašej interakcii s nami, ako napríklad počet návštev webovej lokality, ako dlho ste na webovej lokalite a ktoré stránky si na webovej lokalite prezeráte, ako aj typ prehliadača a operačného systému, ktorý používate, vašu IP adresu a internetovú doménu.

Čo sú to súbory cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré posielame do vášho internetového prehliadača. Prehliadač potom uloží súbory cookie na pevný disk vášho počítača, čo nám umožní rozpoznať vás pri ďalšej návšteve našej webovej stránky. Uvedené informácie zhromažďujeme s cieľom monitorovať používanie našich webových stránok, poskytovať vám webové stránky a služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom, a posielať vám informácie o našej spoločnosti a našich (nových) produktoch a službách, ktoré sú založené na vašich záujmoch.

Rôzne typy súborov cookie

Používanie súborov cookie relácie
Systém správy obsahu ("CMS") tejto webovej stránky, Contao, nastavuje súbor cookie na sledovanie vašej návštevy, relácie, a tým optimalizuje funkciu CMS pre vás. Súbory cookie relácie nám umožňujú zistiť, ktoré časti webovej lokality ste si počas návštevy prezreli. To nám umožňuje čo najviac prispôsobiť naše služby správaniu našich návštevníkov pri surfovaní. Tieto súbory cookie sa automaticky vymažú hneď po zatvorení webového prehliadača.

Používanie súborov cookie v kontexte služby Google Analytics
Táto webová stránka používa službu "Google Analytics", ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na analýzu používania webovej stránky používateľmi. Služba používa "cookies" - textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Informácie zozbierané pomocou súborov cookie sa zvyčajne odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.
Údaje zhromaždené spoločnosťou Google sú v maximálnej možnej miere anonymizované. Táto webová lokalita používa službu Google Analytics pomocou systému "anonymizeIP ()", ktorý skracuje IP adresy. Informácie sa prenášajú na servery v Spojených štátoch a spoločnosť Google ich tam ukladá. Spoločnosť Google sa zaväzuje dodržiavať zásady štítu na ochranu súkromia a zúčastňuje sa na programe štítu na ochranu súkromia Ministerstva obchodu USA. To znamená, že pri prípadnom spracúvaní osobných údajov musí byť zachovaná primeraná úroveň ochrany. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na jednej strane a v
osobitné zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.

Prostredníctvom našej webovej stránky sa v rámci služby "Analytics" používa súbor cookie americkej spoločnosti Google Inc. ("Google") sa umiestňuje prostredníctvom našej webovej stránky. Túto službu používame na získavanie informácií o tom, ako návštevníci využívajú naše webové stránky vo forme správ. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, ak je k tomu právne zaviazaná alebo ak tretie strany spracúvajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Nemáme nad tým žiadnu kontrolu. Spoločnosti Google sme nepovolili používať získané informácie z nástroja Analytics na iné služby spoločnosti Google.

Blokovanie súborov cookie
Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil na prijatie súboru cookie alebo aby prijímanie súborov cookie zablokoval. Súbory cookie je možné zablokovať alebo neudeliť súhlas. Väčšinu internetových prehliadačov možno nastaviť tak, aby neprijímali súbory cookie. Spôsob tohto nastavenia závisí od internetového prehliadača, ktorý používate. Radi by sme vás upozornili, že niektoré časti webovej stránky SALOMON FoodWorld® GmbH nebudú fungovať správne alebo vôbec, ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie.

Upozorňujeme tiež, že v tomto prípade už nebudete môcť využívať všetky možnosti na našej webovej stránke. Súbory cookie sa zhromažďujú prostredníctvom servera spoločnosti SALOMON FoodWorld® GmbH. Pri ukladaní a prenose vašich údajov cez internet používame obvyklé technické ochranné mechanizmy.

Okrem toho môžete použiť zásuvný modul prehliadača, aby ste zabránili odosielaniu a používaniu informácií zozbieraných pomocou súborov cookie (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google Inc. Nasledujúci odkaz vás presmeruje na príslušnú
plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Prípadne môžete kliknúť na tento odkaz, aby ste zabránili
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), aby ste zabránili službe Google Analytics zhromažďovať údaje o vás v rámci tejto webovej lokality. Kliknutím na vyššie uvedené prepojenie si stiahnete "opt-out cookie". Váš prehliadač preto musí povoliť ukladanie súborov cookie. Ak pravidelne odstraňujete súbory cookie, budete musieť pri každej návšteve tejto webovej stránky znovu kliknúť na odkaz.
Tu nájdete ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Odstránenie súborov cookie

Po návšteve webovej stránky spoločnosti SALOMON FoodWorld® GmbH sa môžete rozhodnúť, že súbory cookie z vášho počítača vymažete.
Nahrávanie materiálov na našu webovú stránku
Ak pošlete nevyžiadané nápady, informácie a/alebo materiál, okrem iného vo forme
Ak na túto webovú stránku umiestnite nevyžiadané nápady, informácie a/alebo materiál, okrem iného vo forme textu, obrázkov, zvuku alebo softvéru (ďalej len "materiál"), nahráte ho alebo ho zašlete spoločnosti SALOMON FoodWorld® GmbH e-mailom alebo iným spôsobom, spoločnosť SALOMON FoodWorld® GmbH má neobmedzené právo tento materiál bezplatne a bez obmedzenia používať, kopírovať, distribuovať a/alebo komerčne využívať a nie je viazaná žiadnymi záväzkami mlčanlivosti v súvislosti s takýmto materiálom. Spoločnosť SALOMON FoodWorld® GmbH má právo zverejniť vašu totožnosť tretím stranám, ktoré tvrdia, že materiál, ktorý ste umiestnili alebo nahrali na našu webovú stránku, porušuje akékoľvek práva, ktoré tieto tretie strany môžu mať k materiálu, ako napríklad práva duševného vlastníctva alebo právo na súkromie.

Vaše práva

V čase, keď nám poskytujete svoje osobné údaje, máte právo požiadať spoločnosť SALOMON FoodWorld® GmbH o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a máte právo na prenosnosť údajov. Okrem toho môžete kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom. Ak tak chcete urobiť, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@salomon-mail.de a uveďte svoje meno, adresu a prípadne názov vašej spoločnosti. Podaním žiadosti o prístup vyhlasujete, že osobné údaje, o ktoré žiadate, sa týkajú vás osobne.

Máte možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste udelili spoločnosti SALOMON FoodWorld® GmbH. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe vášho súhlasu pred odvolaním. Ak máte v rozpore s očakávaniami sťažnosť na spracovanie osobných údajov spoločnosťou SALOMON FoodWorld® GmbH, musíte túto sťažnosť podať príslušnému dozornému orgánu, v tomto prípade Štátnemu komisárovi pre ochranu údajov, P.O. Box 221219, 80502 Mníchov.

Ochrana osobných údajov

Prijímame všetky primerané opatrenia na ochranu a zabezpečenie osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Rovnako vyžadujeme takéto opatrenia od tretích strán, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene.

Prepojené lokality
Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov, pridružených spoločností a iných tretích strán. Ak na niektorú z týchto stránok vstúpite prostredníctvom takéhoto odkazu, mali by ste si byť vedomí, že táto stránka má vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto zásady nenesieme zodpovednosť. Pred odoslaním osobných údajov na túto webovú lokalitu si prečítajte tieto zásady.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov
Vyhradzujeme si právo na zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov. Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v týchto zásadách ochrany osobných údajov, budú zverejnené na tejto webovej lokalite.
Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky a/alebo žiadosti o informácie, neváhajte nás kontaktovať. Takéto žiadosti posielajte na adresu info@salomon-mail.de a uveďte svoje meno, názov spoločnosti a adresu. Ak na vašu otázku musia odpovedať zamestnanci mimo EHP, ktorí pracujú pre spoločnosť SALOMON FoodWorld® GmbH alebo pre jedného z našich dodávateľov, je možné, že údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, prenesieme na miesto mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP") a uložíme ich tam.").

Facebook Pixel
Naša webová stránka používa na meranie konverzií pixel akcií návštevníkov od spoločnosti Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

To umožňuje sledovať správanie návštevníkov stránky po tom, ako boli kliknutím na reklamu na Facebooku presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa. To umožňuje vyhodnocovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nemôžeme vyvodiť žiadne závery o totožnosti používateľov. Údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook, aby bolo možné prepojenie s príslušným profilom používateľa a aby spoločnosť Facebook mohla údaje používať na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook. To umožňuje spoločnosti Facebook zobrazovať reklamy na stránkach Facebooku, ako aj mimo Facebooku. Toto použitie údajov nemôžeme ako prevádzkovateľ stránky ovplyvniť.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu "Custom Audiences" môžete deaktivovať aj v časti nastavení pre reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásení na Facebooku.

Ak nemáte účet na Facebooku, môžete reklamu založenú na používaní zo strany Facebooku zakázať na webovej stránke Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

PRIVACY STATEMENT

This Privacy Statement describes the type of personal details collected by SALOMON FoodWorld® GmbH and/or its subsidiaries (“SALOMON FoodWorld® GmbH”), for which purposes this is done and how the personal details are used, consulted, disclosed or otherwise processed and protected.

Personal data are individual items of information about the personal or material circumstances of an identified or identifiable natural person. These include both items of information directly related to the person, like your first name and surname, and such data as may make it possible, in connection with other particulars, for you to be identified as a natural person, e.g. your telephone number.

APPLICABILITY
This Privacy Statement applies to all personal details collected by SALOMON FoodWorld® GmbH during interactions between you and SALOMON FoodWorld® GmbH in connection with the services it offers, including but not limited to all offline and online data collections of all personal details. This Privacy Statement forms a part of the Terms of Use of the SALOMON FoodWorld® GmbH website.

CHILDREN
The SALOMON FoodWorld® GmbH website and those of its affiliated companies are built for use by adults. If you are younger than 16 years of age, you must discuss the terms of this Privacy Statement with a parent/guardian and obtain their permission as well as make sure that you understand and accept its contents. If we discover that we have processed the personal details of a minor without the permission of a parent/guardian when this permission was required, these personal details will be deleted as soon as possible. We may use your personal details to carry out an age check.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH JOB APPLICATIONS
We process personal data about you for the purpose of dealing with your application for a job or training position, in so far as this may be necessary for us to come to a decision that the award of such a position is justified. The legal basis for data processing in this connection is § 26, section 1 in conjunction with section 8, p. 2 of the Federal Data Protection Act (BDSG).

Furthermore we may process personal data about you in so far as this may be necessary in order to rebut legal claims that may be asserted against us arising from the application procedure. The legal basis for data processing in this connection is article 6, section 1, letter f of the General Data Protection Regulation (GDPR). The ‘legitimate interest’ in this case may for example be the obligation of providing proof in proceedings having to do with the Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) [General Equal Opportunities Act].

If a contract of employment comes about between you and a company of the Group, in accordance with § 26, section 1 of the Federal Data Protection Act (BDSG) we may make use of the personal data we have already received from you for purposes associated with the contract of employment or traineeship, or in so far as may be necessary for the exercise or fulfilment of rights and obligations of the groups representing the interests of the workforce based on the statutes or on a works or service agreement (collective agreement).

We process data that are associated with your application. These may be general data relating to your person (e.g. name, address, contact details), details of your professional qualifications and educational history, details of your professional further training or any other particulars which you have conveyed to us in connection with your application. Apart from this, we may also process information relating to your profession which you have made publicly accessible, e.g. a profile you have set up on social media networks.

We will store your personal data for as long as is necessary in order to come to a decision about your application. If a contract of employment between yourself and us does not come about, we may furthermore continue to store data in so far as this may be necessary for us to defend ourselves against any possible legal claims. The application documents will be deleted six months after the communication of our decision in the negative, provided that it is not necessary to retain them for longer in connection with possible litigation.

The provision of personal data is not prescribed by statute nor is it contractually mandatory, nor are you obliged to provide us with your personal data. However, for a contract of employment or traineeship to be concluded with us, it is necessary for you to supply your personal data. This means that if you do not provide personal data along with your application, we will not enter into a contract of employment or traineeship with you.

No automated decisions, as understood by article 22 of the GDPR, take place. That is to say, the decision on your application will not be taken based exclusively on automated processing.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH ONLINE ORDER
You have the option to purchase goods from our non-food store. Data stored when you place an order consist in the following particulars:
Title
First name and surname
Address
e-mail address
Telephone number in so far as needed
Deviating delivery address in so far as needed

We will use the data you supply for the purpose of processing the order, i.e. dispatching the goods, sending the invoice and, in so far as needed, processing a return. The legal basis for processing of this data is article 6, section 1, letter b of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The provision of personal data is not prescribed by statute, however, it is essential to process the order. This means that if you do not provide us with personal data we will not be able to enter into a contract with you.

In so far as you have consented to your data being transferred to a customer account, we will store your data.

If not, your data will be deleted after the contract has been performed, in so far as no other statutory storage obligation applies.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH NEWSLETTER REGISTRATION
When you subscribe to the newsletter, the provider uses the e-mail address you supply for the purposes of advertising there stated, until you unsubscribe from the newsletter. The option of newsletter registration may also be found elsewhere, e.g. in the contact form of the provider. You can unsubscribe at any time. In order to unsubscribe, you can write an e-mail to the provider at info@salomon-mail.de or use other forms of contact, e.g. by post or by telephone.

Data stored when you subscribe to the newsletter consist in the following particulars:

Title
First name and surname
Address
e-mail address
The supplier collects and uses these personal data.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH USE OF THE LIVE CHAT FUNCTION
With the help of the technology of Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Deutschland (https://www.userlike.com), the provider collects on its website data arising Live-Zilla’s live chat and these data are stored. The data are used as a basis for drawing up use profiles under a pseudonym. These serve to support the analysis of visitors’ patterns of behaviour, and are evaluated in order to improve the planning of the services offered by the provider so as best to meet demand. Live chat makes use of what are known as ‘cookies’ – text files which are stored on your computer and facilitate the analysis of your use of the website’s functions. The information generated by the cookie about your use of this website (including your IP address) is transmitted to a server of SALOMON FoodWorld® GmbH and stored there. The company will make use of this information in order to evaluate your use of the website and compile reports about website activities. On a routine basis, cookies are disabled after 90 days.

You can prevent the installation of cookies by adjusting the settings of your browser software; but we beg to inform you that in this case you may be unable to use all the functions of this website to the full extent.

When using the live chat function, you must give your express consent to collection and storage of your data by SALOMON FoodWorld® GmbH.

Data stored when you use the live chat function consist in the following particulars:

First name and surname
e-mail address

USE OF DATA IN CONNECTION WITH USE OF THE CONTACT FORM
The provider offers a contact form on its website. By means of the form, various enquiries can be transmitted to the provider directly.

Data stored when you use the contact form consist in the following particulars:

Title (mandatory field)
First name and surname (mandatory field)
Address
e-mail address (mandatory field)
Telephone number
The provider collects and uses these personal data in so far as they are needed for answering the enquiry or dealing with the message etc. communicated in the contact form.

To encrypt the data transmitted between your computer and/or mobile terminal device and the server of the provider, the provider uses an SSL security system.

You must give your express consent to the processing of your personal data.

USE DATA (LOG FILES)
The provider collects and uses the following data relating to website use:

Name and/or URL of the accessed website
Date and time of access
Access status / http status code
Quantity of data transmitted
Website from which the query comes
Browser software and software version
Operating system and associated interface
IP address
Randomly generated key number of the cookie or session
These data are collected for statistical evaluation purposes. They will not be passed on to third parties, either for commercial or for non-commercial purposes.

PAYMENT METHODS/PAYMENT SERVICE PROVIDERS
Our non-food shop offers payment methods that are carried out by third parties/service providers.
You can choose between:
PayPal
Instant transfer
Credit card payment using Stripe.
Please note that these services are provided by external companies and their terms and conditions of usage and privacy policies apply accordingly.
PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE
Instant transfer: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
Credit card payment using Stripe: https://stripe.com/de/privacy

WhatsApp

We use WhatsApp via Userlike. This tool allows you to contact us directly via WhatsApp. Through the Userlike interface, all customer conversations - whether they are received via website, mobile or via Messenger - converge on a central and uniform interface.

When contacting us, you give your consent for SALOMON FoodWorld® to contact you via WhatsApp. By using WhatsApp, you consent to your data being processed and stored outside the EU in the USA.

Within the scope of WhatsApp use, we collect the following personal data:

Mobile phone number
HOEFLER & CO. WEBFONTS
This website uses so-called web fonts supplied by Hoefler & Co. (typography.com) to ensure uniform presentation of typefaces. When you bring up a page your browser will download the required web fonts to your browser cache so that texts and typefaces are displayed correctly.
To facilitate this, your browser must establish a connection to the Hoefler & Co. (typography.com) servers. As a result of this Hoefler & Co. will have knowledge of the IP address you used to visit our website. Hoefler & Co. web fonts are used in the interest of providing a uniform presentation of our online offering. This is a ‘legitimate interest’ as defined by article 6, section 1, letter f of the GDPR.
If your browser does not support web fonts, one of your computer’s standard fonts will be used.
For more information on Hoefler & Co. web fonts visit typography.com/home/cloud-terms.php and read the Hoefler & Co. privacy statement available at typography.com/home/privacy.php.

SOCIAL PLUG-INS
Our website uses what are known as social plug-ins (‘plug-ins’) of the social networks Facebook, Instagram and YouTube. These services are operated by the companies Facebook Inc., Instagram LLC and YouTube LLC.

Facebook is operated by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, REPUBLIC OF IRELAND.

Instagram is operated by Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

YouTube is operated by YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

A plug-in is a software extension which can be discovered and linked in by a software application (in this case the browser) during the time for which it is active, in order to extend the browser’s functionality.

If you bring up a web page that has one of these plug-ins, the plug-in sets up a direct connection between your browser and the servers of Facebook, Instagram or YouTube, as a result of which in turn the content of the plug-in is transmitted to your browser and linked in by the latter with the website presented. Through the linking in of the plug-in, the providers receive the information that your browser has accessed the given page of our website even if you do not possess a profile or are not logged in. This information (including your IP address) is directly transmitted from your browser to the given provider in the USA and stored on their server. As this transmission is direct, we do not have any knowledge of the data transmitted. If, during your visit to our website, you are logged into Facebook with your personal user account, one of the social media referred to above can allocate your visit to the website to this account, in such a way that the information acquires a specific personal identity. This naturally also applies when you use the plug-ins (e.g. “Like”) or post comments. In so far as you are logged in and activate the appropriate button, this information will furthermore be published on the social network and displayed to your contacts.

You can find out about the purpose and scope of data registration and further processing by the providers, as well as your rights in this respect and the options of adjusting browser settings to safeguard your privacy, by consulting the privacy statements of the providers. The privacy statements of Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) and YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=en) give information about the purpose and scope of data registration by Facebook, Instagram and YouTube and the further processing and use of your data and associated rights, as well as about the options of adjusting browser settings to safeguard your privacy. If you wish to avoid the direct transmission of data to your Facebook user account, you are advised to visit our website only at times when you are not logged in to Facebook.

If you do not want Facebook, Instagram or YouTube to allocate the data collected about your website appearance directly to your profile on the respective service, you must log out of the service in question before your first visit to our website. You can also prevent the loading of the plug-ins completely with the help of add-ons for your browser, e.g. by using a script blocker.

COOKIE POLICY
When you visit the SALOMON FoodWorld® GmbH website, each time there is an interaction between you and us, we use cookies to save certain types of information, such as the number of visits to the website, how long you stay on the website and which pages you view, the type of browser and operating system you use, your IP address and internet domain.

What is a cookie?

Cookies are text files that we send to your internet browser, which then saves the cookie on your computer's hard drive. This means that we can recognise you next time you visit our website. We collect the aforementioned information in order to monitor the use of our website, to provide you with a website and service that matches your interests and to send you information on our company and our (new) products and services that matches your interests.

Types of cookie

Session cookies

The Content Management System (CMS) of this website, Contao, issues a cookie to track your session and optimise the operation of the CMS for you. Using a session cookie, we can see which sections of the website you have viewed during your visit. We can use this information to adapt our service as closely as possible to the browsing behaviour of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Google Analytics

Via our website, a cookie is issued by the American company Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (Google), as part of the Analytics service. We use this service to monitor and receive reports on how visitors use the website. The service uses what are known as ‘cookies’ – text files which are stored on your terminal device. The information collected by the cookies is as a general rule sent to a Google server in the USA and there stored.

The information that Google collects is anonymised as much as possible. This website makes use of Google Analytics with 'anonymizeIP', which shortens IP addresses. The information is transferred to and stored on servers in the United States by Google. Google is committed to upholding the Privacy Shield principles and is a member of the Privacy Shield programme operated by the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data. Read the Google privacy policy for more information, as well as the specific privacy policy of Google Analytics.

As part of its Analytics service, a cookie from the US company Google Inc. (‘Google’) is placed on our website. We use this service in order to find out something, in the form of reports, about how our website is used by visitors. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so or if third parties process the information on behalf of Google. We have no control over this. We have not authorised Google to use the analytics information it collects for other Google services.

Blocking cookies

You can set up your browser to send you a message whenever you receive a cookie or to decline the acceptance of cookies. It is possible to block cookies or to deny them permission. Most internet browsers can be configured in such a way that they do not accept cookies. The specific method of doing this depends on the type of internet browser that you use. We would like to point out, however, that certain parts of SALOMON FoodWorld® GmbH's website may not function or may not function optimally if you choose to block cookies.

Please note: in such cases, it is possible that you may no longer have access to all of our website's functionality. The cookies are collected via the SALOMON FoodWorld® GmbH server. The storage and transfer of your data via the internet is secured by means of the latest techniques in use.

Furthermore, with the help of a browser plug-in you can prevent the information collected by cookies (including your IP address) being sent to Google Inc. and used by Google Inc. The following linke takes you to the required plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Alternatively, by clicking on this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, you can prevent Google Analytics from registering data about you on this website. BY clicking on the above link you download an ‘opt-out cookie’. Your browser must therefore fundamentally permit the storage of cookies for this to be possible. If you delete your cookies on a regular basis, you need to click on the link again every time you visit this website.

You can find further information about data use by Google Inc. here: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Deleting cookies

After visiting the SALOMON FoodWorld® GmbH website, you can choose to delete the cookies from your computer.

UPLOADING MATERIAL ONTO OUR WEBSITE
If you post unsolicited ideas, information and/or materials in the form of but not limited to text, images, sounds or software (“Material”) on this website or upload, e-mail or otherwise send such Material to SALOMON FoodWorld® GmbH, SALOMON FoodWorld® GmbH is fully within its rights to use, copy, distribute and/or commercially exploit this Material free of charge and without limits, and SALOMON FoodWorld® GmbH is not bound by any confidentiality obligation in relation to this Material. SALOMON FoodWorld® GmbH has the right to disclose your identity to third parties that claim that the material you have posted on or uploaded to our website infringes any right vested in these third parties, such as intellectual property rights or the right to privacy.

YOUR RIGHTS
Once you have provided us with your personal details, you have the right to request SALOMON FoodWorld® GmbH to rectify or delete such personal details or to restrict the processing of your personal details. You also have the right to object to the processing of your personal details and you have the right to data portability. You may at any time object to the use of your personal details for direct marketing purposes. You may also request to view your personal details at any time. To do this, you may contact info@salomon-mail.de stating you name, company name (if applicable) and address. By submitting a data inspection request, you declare that you have the right to view the personal details to which you are requesting access.

At any time you choose, you may withdraw your consent to SALOMON FoodWorld® GmbH for processing of your personal details. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of details already processed based on your consent prior to their withdrawal. Should you have a complaint about the processing of personal details by SALOMON FoodWorld® GmbH, you have the right to submit this complaint to the supervisory authority, namely the German Data Protection Authority.

SECURITY OF PERSONAL DETAILS
We take every reasonable precaution to secure and protect the personal details you provide to us. We demand the same of third parties that process or handle personal details for us.

LINKED SITES
Our websites may contain links to and from other websites in our partner network, advertisers, affiliated companies and other third parties. If you follow a link to one of these websites, you should be aware that these websites have their own privacy policies and that we accept no responsibility or liability whatsoever for these policies. Please read the respective policy before providing personal details to these websites.

CHANGES TO OUR PRIVACY STATEMENT
We reserve the right to make adjustments to this Privacy Statement. Any changes that we make to our Privacy Statement will be published on this website.

CONTACT
Please feel free to contact us with any questions or comments you may have, or to request information. Please send these to info@salomon-foodworld.com stating your name, company name and address. If your question needs to be answered by a member of staff that works for SALOMON FoodWorld® GmbH or one of our suppliers outside the EEA, it is possible that the data we collect on you may have to be sent to and stored at a location outside the European Economic Area (“EEA”)